Módosuló Ptk. szabályok

A Ptk. 2022.01.01-i módosításával szigorította a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásának szabályait.

Ha a társasági szerződés úgy rendelkezik, hogy a teljes pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társaság nyilvántartásba vételéig nem kell befizetni, okkor 

- a tag a pénzbeli vagyoni hozzájárulását egészben vagy részben az osztalékfizetés szabályai szerint felosztható nyereségből fizetheti meg. Ebben az esetben a társaság mindaddig nem fizetheti ki a tagnak az őt megillető osztalékot, hanem azt a tag még meg nem fizetett törzsbetétére kell elszámolnia [Ptk. 3:162. § (1)].

- ha a tag a teljes vagyoni hozzájárulását a nyilvántartásba vételig nem fizette meg, és azt az osztalékrészéből sem rendezte, úgy azt a nyilvántartásba vételétől számított második teljes tizenkét hónapot magában foglaló üzleti évről készült beszámoló elfogadásától számított három hónapon belül köteles rendelkezésre bocsátani [Ptk. 3:162. § (2)].

 

Semmis a társasági szerződés olyan rendelkezése, amely a fentiekben foglaltaknál a tagra nézve kedvezőbb szabályokat állapít meg [Ptk. 3:162. §  (3)].

 

A tagok a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig kötelesek helytállni a társaság tartozásaiért [Ptk. 3:162.§ (4)].

 

A Ptk. e törvénnyel megállapított új rendelkezését hatálybalépését követően a cég bejegyzése iránt benyújtott kérelemre kell alkalmazni [2021. évi XCV. tv. 49. § (8)].

 

Ha a jogi személy létesítő okirata nem felel meg a Ptk. e törvénnyel megállapított új rendelkezésének, a jogi személynek legkésőbb a nyilvántartó bírósághoz benyújtott első létesítő okirat módosításával kell a Ptk.-nak megfelelnie [2021. évi XCV. tv. 49. § (10)].

 

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login