Módosuló adótörvények 2016. VIII. rész

Módosuló adótörvények 2016. VIII. rész

 

Az adózás rendjéről szóló törvényt (Art.) módosította a 2015. évi CLXXXVI. törvény és a 2015. évi CLXXXVII. törvény is.

 

Az adótörvények módosításával foglalkozó VII. részben a megbízható adózóval, mint új fogalommal foglalkoztunk [Art. 6/A. §]. Ebben a hírlevelünkben a kockázatos adózóval kapcsolatos előírásokat mutatjuk be [Art. 6/E. §].

 

Az adó- és vámhatóság kockázatos adózónak minősíti azt a felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás alatt nem álló

 1. cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy
 2. áfa-regisztrált adóalanyt

amely esetében az alábbi feltételek legalább valamelyike fennáll

 • szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján (magánszemélyek esetében 10 millió, más adózók esetében 100 millió forintot meghaladó összegű adóhiány)
 • szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján (180 napon keresztül folyamatosan fennálló, az állami adóhatóságnál nyilvántartott túlfizetéssel csökkentett adótartozása összességében számítva a 100 millió forintot, magánszemély esetében nettó módon számítva a 10 millió forintot meghaladta)
 • szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján
 • egy éven belül az állami adó- és vámhatóság ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben.  

[Art 6/E. § (1)]

 

Az adóhatóság a minősítést negyedévente, a negyedév utolsó napján fennálló adatok alapulvételével a tárgynegyedévet követő 30 napon belül minősíti, melynek keretében a feltételek fennállását vizsgálja. A minősítés hatálya a minősítés hónapját követő hónap első napján áll be. Az első minősítés 2016. I. negyedévét követően történik.

 

A minősítés eredményéről az adózót elektronikus úton értesítést kap. Mindaddig, amíg a minősítésében változás nem következik be, erről értesítés nem érkezik [Art. 6/J. §].

 

A kockázatos adózói minősítés a minősítésre okot adó feltétel bekövetkezésétől számított egy évig áll fenn. Ha a végelszámolási, felszámolási, vagy kényszertörlési eljárás az adózó jogutód nélküli megszűnése nélkül zárul, az adózó kockázatos minősítésének jogkövetkezményeit ismét alkalmazni kell azzal, hogy az 1 éves időtartamba a felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás ideje nem számít bele [Art 6/E. § (2)].

 

Az 1 éven belül is megszünteti az adó- és vámhatóság az adózó kockázatos adózói minősítését a soron következő negyedéves minősítéskor, ha az adóhiányt, valamint az ahhoz kapcsolódó bírságot és pótlékot, illetve adótartozást az adózó megfizette [Art 6/E. § (3)].

 

A kockázatos minősítés hátrányai

 • a visszaigényelt általános forgalmi adó kiutalási határideje 75 nap [Art. 6/F. §].
 • ha az adózó az adó- és vámhatóság által ellenőrzés alá vont időszakban, illetve annak egy részében, vagy az ellenőrzés időtartama alatt, illetve annak egy részében kockázatos adózónak minősül, az ellenőrzés határideje 60 nappal meghosszabbodik [Art. 6/G.§ ]
 • a késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat ötszörösének 365-öd része [Art. 6/H. § (1)]
 • ha az adó- és vámhatóság a költségvetési támogatás, adó-visszaigénylés, adó-visszatérítés kiutalását késedelmesen teljesíti, a késedelem minden napjára a jegybanki alapkamat kétszerese 365-öd részének megfelelő mértékű késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot fizet [Art 6/H. § (1)]
 • a késedelmi pótlék megállapítása időpontjában kockázatosnak minősülő adózó terhére adóhiányt megállapító határozatban az adó esedékességének, illetve a költségvetési támogatás igénybevételének napjánál későbbi időpont nem állapítható meg a pótlékfizetés kezdő napjaként [Art 6/H. § (2)]
 • ha az adózó a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában vagy a jogszabálysértés feltárásának, illetve az adóhiány megállapításának (jegyzőkönyvezésének) időpontjában kockázatos adózónak minősült, az adó- és vámhatóság az adóbírság és a mulasztási bírság kiszabását nem mellőzheti, és az általa kiszabható legkisebb bírság mértéke az általános szabályok szerint kiszabható bírság felső határának 50 százaléka [Art. 6/I.§ (1)]
 • az adó- és vámhatóság által kiszabható mulasztási bírság felső határa, ha az adózó a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában vagy a mulasztás feltárásának (jegyzőkönyvezésének) időpontjában kockázatos adózónak minősült, az általános szabályok szerint kiszabható mulasztási bírság felső határának 150 százaléka [Art. 6/I.§ (2)]

 

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

 

new-item-last-login