Adótartozás és következményei

Az adózó akkor jogosult bizonyos kedvezmények igénybevételére, választott adózási mód folytatására, revízió során kedvezőbb elbírálásra, letét alóli mentesülésre, adóigazolás igénylés alóli mentesülésre, ha adott időpontban nincs adótartozása, vagy adótartozása nem éri el a törvényben előírt mértéket. Hírünkben áttekintjük (a teljesség igénye nélkül), melyek ezek az esetek.

Először néhány - a törvényben megjelenő fogalmat - kell tisztáznunk.


Adótartozás: az esedékességkor meg nem fizetett adó és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás.


Nyilvántartott adótartozás: a tartozás összegét - nettó módon számítva - csökkenteni kell az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott túlfizetés összegével


Nettó adótartozás: megegyezik az előző definícióval, bár a különböző törvények e két fogalmat külön használják, amint azt látni fogjuk.

 

EVA adózási forma választása, folytatása
Az adóalany - egyéb feltételek mellett - akkor választhatja ezt az adózási formát, ha a választás évének december 20. napján nincs állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, önkormányzati adóhatóságnál ezer forintot meghaladó nyilvántartott adótartozása.
Az EVA szerinti adózó - egyéb feltételek mellett - akkor folytathatja tevékenységét ezen adózási formában, ha a tárgyév december 20. napján nincs állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, önkormányzati adóhatóságnál ezer forintot meghaladó nyilvántartott adótartozása.

 

KATA adózási forma választása, folytatása
Az adóalany nem választhatja ezt az adózási formát, ha a választás bejelentését megelőző napon az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása meghaladja a 100 ezer forintot.
Az adóalany nem folytathatja tevékenységét a KATA adózási formában, ha az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot.
Nem végrehajtható az adótartozás, ha az adózó a kiszabott bírságot vitatja, vagy annak könnyítését kérte, és nem született még erről jogerős végzés.

 

Rendelkezés az adóról
Az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatban, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatban a magánszemély által meghatározott összeg átutalását az adóhatóság akkor teljesíti, ha a magánszemélynek nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása.

 

Egyéni vállalkozó
Ha az adóév végén nincs adótartozása, foglalkoztatási kedvezményt vehet igénybe

 

Megbízható adózó
Az állami adó- és vámhatóság megbízható adózónak minősíti azt az adózót, akinek
 a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3%-át,
 nem rendelkezik 500 000 forintot meghaladó nettó adótartozással
 a terhére az állami adó- és vámhatóság által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság összege nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 1%-át
A megbízható adózói minősítés előnyei:
Az állami adó- és vámhatóság által végzett ellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 180 napot, ha az adózó ezen időtartamon belül folyamatosan megbízható adózónak minősül.
Az állami adó- és vámhatóság által kiszabható mulasztási bírság felső határa az általános szabályok szerint kiszabható mulasztási bírság felső határának 50 százaléka.
Az állami adó- és vámhatóság által kiszabható adóbírság felső határa a kiszabható adóbírság felső határának 50 százaléka.
Az állami adó- és vámhatóság az adóalanyt negyedévente, a negyedév utolsó napján fennálló adatok alapulvételével a tárgynegyedévet követő 30 napon belül minősíti.

 

Köztartozásmentes adatbázis
Az állami adó- és vámhatóság az adózó kérelme alapján, a kérelem benyújtásának hónapját követő hónap 10. napján felveszi az adózót a köztartozásmentes adózói adatbázisba, ha vizsgálata alapján az adózó a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételhez e törvényben előírt feltételeket teljesíti.
Az adóhatóság a köztartozásmentes adózói adatbázis adatait minden hónap 10. napján frissíti. Amennyiben a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételt követően az adózó a feltételek bármelyikének nem felel meg, az adóhatóság az adózót a köztartozásmentes adózói adatbázisból törli.
A köztehermentes adatbázisba történő felvétel előnye:
 az adózónak nem kell kérnie külön igazolást kérni (IGAZOL nyomtatvány), hogy az adózónak az igazolás kiállításának napján vagy az igazolás iránti kérelemben megjelölt napon az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs
 kockázatos termékkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység esetén EKAER szám igényléséhez nem kell kockázati biztosítékot letenni
 több pályázat beadásának már feltétele
 alvállalkozók kifizetésének feltétele
 üzleti partnerek ellenőrzési lehetősége

 

E néhány példából is látható, hogy fontos és szükséges az adófolyószámlák állandó ellenőrzése, különös tekintettel a fent említett időpontokban.

 

Varga Ferenc
adótanácsadó

new-item-last-login