A koronavírus miatti kormány intézkedéséről 15. rész

A veszélyhelyzetre tekintettel a kormány 639/2020. számú rendeletével (továbbiakban:R) módosította a helyi iparűzési adó fizetésének szabályát.

A 2021. évben végződő adóévben azon mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, akiknek  nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék. [R. 1. §].

 

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes - a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni [R. 2. § (1)].

 

A fenti rendelkezés szerint meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti [R. 2. § (2)].

 

A minősítés alapját képező adatok tekintetében

- beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről szóló törvény szerint készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeget, árbevétel- és létszámadatokat [R. 2. § (3) a)]

- beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatait, a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és létszámadatokat [R. 2. § (3) b)]

kell figyelembe venni.

 

 A kedvezményes adómérték akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára nyilatkozik arról [R. 2. § (4)], hogy

- mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül

- a kedvezmény miatti alacsonyabb fizetési kötelezettség a külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként

- 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetű vállalkozásnak

továbbá [R. 2. § (4) b)]

ha eddig nem tette meg, akkor utólag bejelenti a telephelyének címét.

 

Ha a vállalkozó 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, akkor a fenti nyilatkozatban arról nyilatkozik [R. 2. § (5)]

- hogy olyan mikro- vagy kisvállalkozásnak minősül, amely nem áll fizetésképtelenségi eljárás alatt

- olyan vállalkozás, amely

  1. megmentési célú támogatásban nem részesült
  2. szerkezetátalakítási támogatásban nem részesült

 

A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be [R. 2. § (6)].

(7) Az állami adó- és vámhatóság a (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára.

3. § A tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti évet választó mikro-, kis- és középvállalkozásnak az 1. §-t a 2021. évben kezdődő adóévében kell alkalmaznia.

 

Ez a rendelet 2020.12.23-án lép hatályba [R. 4. § (1)], de  Kormány a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló  törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja [R. 5. § (1)].

 

Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti [R. 5. § (2)]..

 

638/2020. (XII. 22.) Korm. rendelettel módosított 485/2020. Kormány rendelet bővítette az adófizetési kedvezménnyel érintettek körét.

 

Ezek

25.  M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 4939) tevékenységet

folytató kifizető

 

A 25. pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki kedvezménnyel kapcsolatos rendelkezések, ha

- nem közszolgáltatási kötelezettség ellátását célzó közlekedési szolgáltatást végez, és         
 

- a tevékenységet végző rendelkezik a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási közúti személyszállítási engedéllyel.

 

E kiegészítés 2020.12.23-tól hatályos.

 

 

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login